Základní škola a Mateřská škola Lípa nad Orlicí
ZŠ a MŠ
Lípa nad Orlicí škola plná pohody

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních

Ministerstvo školství, mládežeatělovýchovy stanoví
podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona
č. 49/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
se mění takto:

1. Úvodní věta vyhlášky zní: „Ministerstvo školství,
mládežeatělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6,
§ 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
opředškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:“.
2. V §1 odst.2 se věta druhá nahrazuje větou
„Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně
pedagogické poradenské služby je předání informace
podle odstavce 3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného
zástupce.“.
3. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Žák, v případěžáka, který má zákonného zástupce,
také jeho zákonný zástupce, musí být školou
nebo školským poradenským zařízením předem srozumitelně
a jednoznačně
informován o
a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské
služby, zejména o povaze, rozsahu,
trvání, cílech a postupech poskytované poradenské
služby,
b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech
předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout
z poskytování poradenské služby, i možných
následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
c) právech a povinnostech spojených s poskytováním
poradenských služeb včetně
práva žádat kdykoli
poskytnutí poradenské služby znovu.“.

„(4) Poradenská služba se začne poskytovat bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do tříměsíců
ode dne přijetí žádosti. Lhůt podle věty první se nemůže
dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost
potřebnou ke splnění účelu poradenské služby. Krizová
poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc
v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při
ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje
bezprostředně
po přijetí žádosti.

(5) Výsledkem psychologické nebo speciálně
pedagogické
diagnostiky jsou zpráva z vyšetření a doporučení
obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka. Při
vydání zprávy a doporučení je žák, v případěžáka,
který má zákonného zástupce, též
jeho zákonný zástupce,
informován o obsahu doporučení způsobem
srozumitelným pro nejširší možný okruh osob. Žák
nebo jeho zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem,
že doporučení s ním bylo projednáno, že porozuměl
jeho povaze a obsahu a případněžekněmu uplatňuje
výhrady spolu s jejich upřesněním. Zpráva a doporučení
se vydávají nejpozději do 30 dnů
ode dne ukončení
vyšetření. Doporučení je platné po dobu určitou, odpovídající
jeho účelu; v případě
doporučení zařazení
žáka do školy nebo vzdělávacího programu pro žáky
se zdravotním postižením však nejvýše po dobu jednoho
roku. Před skončením platnosti doporučení školské
poradenské zařízení vyrozumí žáka nebo jeho zákonného
zástupce o potřebě
nové diagnostiky.“.
5. §2včetně
nadpisu zní:
„§2

Účel poradenských služeb

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména
k

a) vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný
a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj,
pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání
a v průběhu vzdělávání,

4. V§1sedoplňují odstavce 4 a 5, které znějí: b) naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schop

Částka 43 Sbírka zákonůč. 116 / 2011 Strana 1107

ností, dovedností a zájmů
před zahájením a v průběhu
vzdělávání,

c) prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží,
projevů
různých forem rizikového chování, které
předchází vzniku sociálně
patologických jevů
a dalších
problémů
souvisejících se vzděláváním a s motivací
k překonávání problémových situací,

d) vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání
žáků
se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním
a sociálním znevýhodněním,

e) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů
práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur
nebo etnických skupin,

f) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů
práce pro žáky nadané a mimořádně
nadané,
g) vhodné volbě
vzdělávací cesty a pozdějšího profesního
uplatnění,

h) rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně
pedagogických znalostí a profesních dovedností
pedagogických pracovníků
ve školách a školských
zařízeních,

i) zmírňování důsledků
zdravotního postižení, zdravotního
znevýhodnění a sociálního znevýhodnění
a prevenci jeho vzniku.“.

6. §4včetně nadpisu zní:
„§4

Další dokumentace

(1) Školské poradenské zařízení vede dokumentaci
a) o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí
nebo přerušení poskytování poradenské
služby,

b) ovyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální
i skupinové,
c) o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3 a potvrzení
podle § 1 odst. 5 věty čtvrté,
d) o spolupráci se školami a školskými zařízeními.

(2) Škola vede o poradenských službách poskytovaných
školním psychologem nebo speciálním pedagogem
dokumentaci podle odstavce 1 písm. a) až
d) a o poradenských
službách poskytovaných školním metodikem
prevence nebo výchovným poradcem dokumentaci
podle odstavce 1 písm. b).“.
7. V§5odst.3písmenaa)ab)včetně
poznámky
pod čarou č. 3 znějí:
„a) zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost
žáků
na povinnou školní docházku a vydává o ní
zprávu; doporučuje zákonným zástupcůma řediteli
školy návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích
opatření, zařazení do vzdělávacího programu přizpůsobeného
vzdělávacím potřebám žáka, případně
zařazení do školy a třídy odpovídající vzdělávacím
potřebám žáka; spolupracuje připřijímání
žáků
do škol; provádí psychologická a speciálně
pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami,

b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žákůškol a na
základě
výsledků
psychologické a speciálně
pedagogické
diagnostiky vypracovává odborné posudky
a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích
opatření pro školy a školská zařízení, včetně
posudků
pro účely uzpůsobení podmínek pro konání
maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která
svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní
zkoušky3),

3) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.“.

8. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1) Centrum poskytuje poradenské služby při
výchově
a vzdělávání žáků
se zdravotním postižením,
jakož
idětí s hlubokým mentálním postižením, v odůvodněných
případech, zejména v pochybnostech, zda
se jedná o žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním
znevýhodněním, také při výchově
a vzdělávání
žáků
se zdravotním znevýhodněním. Jedno centrum
poskytuje poradenské služby podle věty první v rozsahu
odpovídajícím jednomu nebo více druhům zdravotního
postižení podle části II bodů
1až
8přílohy č.2
k této vyhlášce.“.

9. V § 6 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „
,připravuje posudky pro účely uzpůsobení
maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která
svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní
zkoušky, u žáků
a uchazečů
se zdravotním postižením3)“.
10. V § 6 odst. 4 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „
,případně
také se zdravotním znevýhodněním“.
11. V § 7 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) průběžnou a dlouhodobou péčio žáky s výchovnými
či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů
pro jejich snižování a“.


12.V příloze č. 1 pod nadpisem „Informační
a metodická činnost. Příprava podkladů
pro vzdělávací
opatření, dokumentace apod.:“
bod 3 zní:
„3) Připřípravě
zpráv v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské
poradenské zařízení vychází z klinické diagnosy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického
psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému
poradenskému zařízení předá.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.

Ministr:
Mgr. Dobeš
v. r.

Základní škola

Svátek

Svátek má Ilja

Předpověď počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 27 °C 18 °C
neděle 21. 7. jasno 30/16 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 25/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 25/17 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

Partneři