vyhodnocení dotazníků ZŠ

25.01.2017 00:18

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za ochotu a pravdivé vyplnění dotazníku, Vaše názory nám pomohou změnit školu tak, aby co nejvíce vyhovovala Vašim požadavkům a zejména potřebám Vašich dětí. Vaše odpovědi nám jsou cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce.

 

Vyhodnoceno z počtu 19 vrácených dotazníků.

 

 

1. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky?

a)   výborná                       12x       

b)   dobrá                             7x                     

c)   s nedostatky                 0x

d)   neuspokojivá, z jakého důvodu:    0x

 

2. Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům?

a)   výborný        14x                     

b)   dobrý               6x                     

c)   neuspokojivý  0x

 

3. Jaká pomoc je dle Vašeho názoru poskytována žákům s výukovými obtížemi?

a)   výborná                         9x        

b)   dobrá                             5x        

c)   s nedostatky                0x

d)  neuspokojivá                0x

 neumím posoudit             4x

nevyplnil                             1x

 

4. O obsahu školního vzdělávacího programu jsme  informováni

a)   podrobně                      13x     

b)   dostatečně                     6x

c)   nedostatečně                0x

 

5. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy (pedagogové, provozní

    zaměstnanci)?

a)   ne, důvody:                 0x

b)   částečně                       0x          

c)   převážně ano             12x                       

d)   velmi spokojeni          8x  

 

6. Sledujete webové stránky školy a třídní stránky jednotlivých ročníků?

a)   ne                                                0x           

b)   občas                                         10x

c)   pravidelně                                  9x

 

7. Jak webové stránky  hodnotíte?

a)   aktuální, přehledné                16x

b)   dostačující                                  3x          

c)   nedostačující, doplňte, co postrádáte:   0x

d)   nedokážu posoudit                                     0x  

 

8. Jaká je informovanost ze strany školy:

a) včasná a dostačující            14x

b) běžná                                      4x

c) neobjektivní a nedostačující  1x –rozdíly v informacích e-mail x tištěná podoba

Doplňte, co byste rádi změnili:

9. Vztah Vašeho dítěte a třídní učitelky  byste označili jako:

a)   vřelý, vstřícný                           9x         

b)   přátelský                                    9x         

c)   neutrální                                     3x                       

d)   odměřený až negativní

 

10. Nabízí ZŠ dostatek akcí a aktivit v rámci i mimo rámec vyučovacího procesu?

(besedy s odborníky, preventivní programy, divadel. představení, výlety, exkurze, projekty, kurzy, volnočasové aktivity-kroužky, projekty a projektové dny…)

a)   ano, jsem spokojen/a                            19x

b)   je jich příliš mnoho                                0x

c)   ne, mohlo by jich být víc, uveďte        0x

      jaké:

11. Strava podávaná žákům ve ŠJ a skladba  jídelníčku je podle Vás:

a)   podle pravidel zdravé výživy                             

b)   pestrá                     12x                                         

c)   málo pestrá              1x     

d)   nedokážu posoudit     6x

2x žák si stěžuje, že jim nechutná, nechtějí chodit na oběd

1x slaná

 

12. ZŠ má inovativní přístup ke zlepšení školního  prostředí :

a)   souhlasím                                  15x       

b)   spíše souhlasím                          3x       

c)   nesouhlasím                              0x

d)   nedokážu posoudit                 1x

 

 

 

 

13. Škola má zájem řešit klima ve třídě, třídní učitelé vedou žáky k pozitivním vztahům ve třídě.

a) ano, souhlasím   13x

b) spíše souhlasím    6x

c) nesouhlasím           0x

 

14. Jaký je Váš názor na společné akce  s rodiči (besídky, tvořivá odpoledne, setkávání…)

a)   příliš mnoho               0x                       

b)   přiměřeně                   19x                      

c)   málo, uveďte návrhy společných akcí: 0x

 

15. Možnost komunikace rodičů s vyučujícími je:

a)   vynikající                                    13x

b)   dostatečná, přiměřená             6x

c)   nedostatečná, Vaše návrhy:     0x

 

16. Jak hodnotíte jednání učitelů při styku s rodiči?

a) taktní, podnětné   19x

b) málo taktní               0x

c) nevhodné                   0x

 

17. Domnívám se, že učitelé jsou nedůslední:

a) stále          1x

b) občas        2x

c) málokdy   4x

d) vůbec se nedomnívám     12x

 

 

 

 

18. Máte zájem o setkání s odborníky  v ZŠ, o besedy v ZŠ?

a)   ne                  18x                      

b)   ano, uveďte se kterými:     1x-neuvedl se kterými

 

19. Máte zájem o častější rodičovské schůzky?

a)   ne                  18x                      

b)   ano, uveďte jak často:   1x-čtvrtletně

 

20. Vyhovuje Vám způsob vedení rodičovských schůzek?

a) ano            19x   (1xpřesněji stanovený čas pro každého bez čekacích dob)

b) ne, uveďte svůj návrh:   0x

 

21. Činnost ŠD hodnotíte jako:

a) výbornou             14x

b) dostačující             5x

c) nedostačující, uveďte své podněty na zlepšení činnosti ŠD:         0x

 

22. Je naše ZŠ podle Vašeho názoru něčím specifická?

3xIndividuální přístup, který se následně projeví ve znalostech

2x ne

3xpřístup pedagogů

Dále :přátelské prostředí, bezproblémová komunikace, vybavení školy, programy-nabídka, , zapojení do projektů, výuka Aj, čerpání dotací, rodinné prostředí, škola šetrná k životnímu prostředí, pobyt žáků venku na zdravém vzduchu(TV, ŠD), preventivní programy

1xpoznámka:Necháváte během písemek učební pomůcky na zdi

 

 

 

23. Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru škola fungovala  lépe?

5xfunguje, jak má(dobře, perfektně)

1xnic

1xrekonstrukce půdních prostor

 

 

24. Místo pro Váš vzkaz naší ZŠ:

6x přání pedagogům (mnoho sil, trpělivosti a nadhledu), poděkování za práci pedagogům, za vsřícnost, uznání pro vedení školy-přístup ředitelky školy

1xvíce finančních prostředků ke zřízení 5. ročníku

1x méně cukru ve stravě, více ovoce a zeleniny formou salátů, pořízení aqua baru