vyhodnocení dotazníků MŠ

25.01.2017 00:17

Vážení rodiče,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Vaše názory jsou velmi důležité pro zjištění současného stavu klimatu naší školy. Výstupy z dotazníků poslouží jako východisko pro inovaci školních vzdělávacích programů a pro zlepšení výchovně vzdělávacího procesu a podmínek výuky v naší mateřské škole.

Dotazník můžete vyplnit v papírové podobě a odevzdat ho v průběhu měsíce prosince ve škole do sběrného boxu. U každé otázky prosím vyberte jednu odpověď (křížkem, zaškrtnutím), která nejlépe vystihuje Váš názor, případně doplňte text.

Děkujeme Vám za ochotu a pravdivé vyplnění dotazníku, Vaše názory nám pomohou změnit školu tak, aby co nejvíce vyhovovala Vašim požadavkům a zejména potřebám Vašich dětí. Vaše anonymní odpovědi nám budou cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce.

 

1. Chodí Vaše dítě do MŠ?

a)   velmi rádo   5x                       

b)   rádo              10x                      

c)   nerado            2x

d)   nevím              1x

 

2. O dění v MŠ s Vámi Vaše dítě hovoří?

a)   každý den     13x                      

b)   občas               3x (1x s dodatkem-nic si už nepamatuje)                         

c)   vůbec ne

 

3. MŠ se k potřebám nás rodičů staví?  

a)   vstřícně         13x                      

b)   laxně                2x                     

c)   odmítavě

                                1 x doplněno o možnost neutrálně

 

4. O vzdělávacím programu jste  informováni?

a)   podrobně     3x                        

b)   dostatečně  12x       

c)   nedostatečně   1x

 

5. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy (pedagogové, provozní

    zaměstnanci)?

a)   ne, důvody:

b)   částečně      1x                          

c)   převážně ano    8x                    

d)   velmi spokojeni  7x

 

6. Sledujete informace na nástěnkách a dveřích?

a)   vůbec ne

b)   občas            1x                          

c)   pravidelně    15x

 

7. Sledujete webové stránky ZŠ a MŠ?

a)   ne                  4x                          

b)   občas            10x                      

c)   pravidelně    2x

 

8. Jak webové stránky ZŠ a MŠ hodnotíte?

a)   aktuální, přehledné     5x

b)   dostačující                     7x      

c)   nedostačující                1x

d)   nedokážu posoudit       3x

 

9. Vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě, kam dochází, byste označili jako:

a)   vřelý, vstřícný            8x                        

b)   kamarádský                2x          

c)   odměřený                                               

d)   neutrální                  6x

 

10. Nabízí MŠ dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou?

a)   ano, jsem spokojen/a             16x       

b)   je jich příliš mnoho                  

c)   ne, mohlo by jich být víc, uveďte

      jaké:

 

11. Dítě  je díky docházce do MŠ více samostatné:

a)   souhlasím                   9x                        

b)   spíše souhlasím         5x                            

c)   nesouhlasím

d)   nedokážu posoudit    2x

 

12. Strava podávaná dětem v MŠ a skladba  jídelníčku je podle Vás:

a)   podle pravidel zdravé výživy                   1x

b)   pestrá           11x(1xuvedeno-vícekrát přesolená polévka, 1x-se nelíbí vaření z polotovarů)     

c)   málo pestrá

d)   nedokážu posoudit    4x

 

13. MŠ má inovativní přístup ke zlepšení prostředím třídách a na školní zahradě:

a)   souhlasím     12x                                     

b)   spíše souhlasím         4x                         

c)   nesouhlasím

d)   nedokážu posoudit               

 

14. Jaký je Váš názor na společné akce  s rodiči (besídky, tvořivá odpoledne, rozloučení 

s předškoláky)?

a)   příliš mnoho                                           

b)   přiměřeně       16x                                  

c)   málo, uveďte návrhy společných akcí:

 

15. Zúčastňujete se rádi společných akcí  MŠ a rodičů?

a)   ano                14x                      

b)   spíše ano       2x                                    

c)   nevyhledávám je                    

d)   ne

 

16. Možnost komunikace rodičů s učitelkou o dětech je během roku?

a)   vynikající                                    4x

b)   dostatečná, přiměřená           10x

c)   nedostatečná, návrhy:              2x (z toho 1x uveden návrh : schůzky)

 

17. Možnost komunikace rodičů s vedením školy je:

a)   vynikající                                    5x

b)   dostatečná, přiměřená           10x

c)   nedostatečná                              1x

 

19. Máte zájem o setkání s odborníky  v MŠ, o besedy v MŠ?

a)   ne                  11x (z toho 1x uvedeno, že je očekáván proškolený personál)                   

b)   ano, uveďte se kterými:     5x (z toho 1x uveden typ na setkání-někdo, kdo rozumí vztahu učitel X žáka-rodič

 

20. Jak se MŠ věnuje přípravě dětí na vstup do ZŠ?

a)   dostatečně                 12x (z toho 1x hodnocena velmi dobrá příprava na základě zkušenosti jinde)

b)   částečně                      2x                        

c)   vůbec ne              

2x přidána varianta nemohu posoudit

21. Máte zájem o častější rodičovské schůzky?

a)   ne                  13x (1x doplněno, že kontakt s učitelkami každý den je dostačující)                        

b)   ano, uveďte jak často, případně jiný způsob předávání informací: 3x (z toho 1x zaznamenán údiv nad informací, že se konají schůzky s rodiči)

 

22. Je naše MŠ podle Vašeho názoru něčím specifická?

3x uvedena odpověď ne (z toho 1x s dodatkem-ne, průměrná školka ČR)

1x výborně vaří

4x oceňují rodinný přístup, rodinné prostředí, působí jako semknutá rodina

1x děti všech věkových kategorií v jedné třídě

1x není tak anonymní jako městské školky

 

23. Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru škola fungovala  lépe?

1x zaměřit se na intenzivnější rozvoj předškolního vzdělávání

1x více úsměvu, optimismu, setkávání s neutrálními výrazy

1x uvedeno, že je vnímána příliš vysoká teplota vytápění interiéru

1x zlepšit přístup učitelek MŠ

1x zlepšit vztah učitel X žák

1x komunikace s rodiči

1x doporučení na větší shovívavost paní učitelky

1x sympatie k paní učitelce

 

 

 

 

24. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ:

1x více trpělivosti paní učitelce

1x ocenění kreativní práce paní učitelky

 

1x zájem rodiče o informovanost ze strany učitelek o jejich dítěti (chování, bystrost)

1x naprostá spokojenost, jen tak dál

1x se nelíbí, že předškoláci musí chodit spát

1x poděkování za náročnou práci, kterou učitelky odvádí každý den s úsměvem, poděkování za přístup k dětem

1x poděkování za péči, která je věnována dětem

1x doporučení na vybudování mlhoviště

1x upozornění na podávání příliš sladkých nápojů