VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY – dodatek č. 1

01.02.2015 22:13

       

 

Základní škola a Mateřská škola, Lípa nad Orlicí, okres Lípa nad Orlicí

VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY – dodatek č. 1

Č.j.:

   15 /2015/ZŠ

Vypracovala:

Mgr. Kateřina Guldánová, ředitelka školy

Schválila:

Mgr. Kateřina Guldánová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

           26. 1. 2015

Dodatek nabývá platnosti  ode dne:

2. 2. 2015

 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Změna v oddíle 3. – 3.1.

 

 3. Organizace činnosti

 3. 1 Provozní doba ŠD je ráno od 6.30 do 7.40 hodin v budově MŠ a odpoledne od 11.45 do 15.45 hodin. Ranní přesun žáků z budovy MŠ do budovy ZŠ zabezpečí pedagogický dohled.

 3. 2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

a)      na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

b)      na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,

c)      požádá o pomoc Policii ČR, 

3. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 účastníků.

3. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh  vychovatelky školní družiny.

 3. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 3. 6 Činností družiny  se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

 

V Lípě nad Orlicí dne 29. 1. 2015                     Mgr. Kateřina Guldánová – ředitelka školy