Směrnice k úplatě za školní družinu

25.08.2013 22:20

Škola: Základní škola a Mateřská škola, Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

 Úplata ve školní družině

Č.j.:  57/2013/ZŠ

Účinnost od: 2.9.2013

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny:

Vypracovala: Mgr. Kateřina Guldánová

Pedagogická rada projednala dne : 29.8.2013

 Směrnice nabývá platnosti ode dne:  29. 8. 2013

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  2. 9. 2013

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

školy tuto směrnici.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu.

Úplata ve školní družině se řídí:

-vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za školní družinu a její snížení či

prominutí.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,

- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,

- nesmí být vydána se zpětnou účinností,

- vzniká na dobu neurčitou.

1. Přihlašování a odhlašování

a) Ve školní družině je určena ředitelkou školy   vychovatelka, jako vedoucí pracovník,

který řídí a kontroluje.  Zajišťuje přihlašování a odhlašování

žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů

žáka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové

činnosti a dalších podobných činností spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě

písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je

písemné sdělení zákonných zástupců žáky o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze

školní družiny.

c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

d) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním

řádem školní družiny a s touto směrnicí.

2. Stanovení výše úplaty ve družině

a) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila výši úplaty ve školní družině na 50 Kč měsíčně za

jednoho žáka s účinností od 2. 9. 2013. Tato částka platí i pro každé dalšího žáka v případě

docházky sourozenců do školní družiny.

b) Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

- žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakující se dávek pomoci v hmotné nouzi

podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

- žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o

sociálních službách,

- žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle

zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

 

 

3. Podmínky úplaty

a) Úplatu platí zákonní zástupci žáka zařazeného do školní družiny.

b) Úplata je splatná předem. Splatnost úplaty je do 30. 9. za období září – prosinec a do 31. 1.

za období leden - červen.

c) Úplata je splatná v hotovosti v základní škole u vychovatelky školní družiny.

d) Pokud za žáka není zaplacena úplata, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí

ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném

vyloučení žáka ze školní družiny.

e) Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.

5. Závěrečná ustanovení

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena

 vychovatelka školní družiny.

b) Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem školy.

c) Směrnice nabývá účinnosti dnem : 2. 9. 2013.

 


 

 

 

Přílohy:

- stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

- rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) poplatku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty

Č.j. 58/2013/ZŠ

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 2. 9. 2013 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 50 Kč

měsíčně.

V Lípě nad Orlicí 29.8.2013


 

 

 

Příloha č. 2. - Prominutí úplaty

Panu - paní (žadateli)

Č.j.:59/2013/ZŠ

Prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Vážená paní (vážený pane),

obdržela jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání Vašeho dítěte ________

(jméno, příjmení, datum narození), doloženou potvrzením o pobírání příspěvku, uvedeného v

§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Vzhledem k

tomu, že jste tím splnili podmínky pro snížení (osvobození) úplaty za zájmové vzdělávání

Vašeho dítěte ve školní družině .

Úplatu promíjím na období od _____________do________________.

V Lípě nad Orlicí dne__________