Školní řád mateřské školy

24.08.2012 23:20

 

Škola:   ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LÍPA NAD ORLICÍ, OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Školní řád mateřské školy

Č.j.:   77/2012/MŠ

Účinnost od:           1.9.2012

Spisový znak: A.1.

Skartační znak: A 10

Změny:

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě a v radě školy tento

školní řád, který upravuje :

 

 

a)  

podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

b)  

provoz a vnitřní režim školy

c)  

podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

d)  

podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí

 

 

Cíle předškolního vzdělávání

 

( § 33,zákona 561/2004 Sb., v platném znění)

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,

základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

 

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

 

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními potřebami.

 

I. Přijímací řízení

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá poslední pracovní den měsíce května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to umožní kapacita zařízení.

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy, podle stanovených kritérií.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

II. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Platnost je od 1. září 2012 do 31. prosince 2012 je 200 Kč měsíčně, od 1. 1. 2013 dojde k navýšení školného.

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

 

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

Dětem s odkladem povinné školní docházky se 12 bezúplatných měsíců počítá ode

dne 1. 1. 2012, tzn., pokud k 1. lednu 2012 dítě navštěvuje tento „bezúplatný

 ročník“, pak jej může navštěvovat bezúplatně ještě 12 měsíců (tj. bude-li mu

povolen odklad, pak i v dalším roce). Úplatu může MŠ požadovat až od 1. ledna

2013. Nemá přitom vliv, jakou dobu dítě před 1. lednem 2012 poslední ročník MŠ

 navštěvovalo.

 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).

Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Stravování dětí (ustanovení § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění)

 

Úplata za školní stravování dětí.

Výše stravného je stanovena v provozním řádu školní jídelny.

Dítě je možné ze stravy odhlásit jen za předpokladu, že dítě v době podávání jídla není

v mateřské škole přítomno. Je-li dítě v době podávání jídla v MŠ přítomno, stravuje se vždy.

 

Za děti, které budou přítomné v MŠ v době podávání jídla(ranní, odpolední svačina, oběd), se toto jídlo bude platit vždy, i když je dítě nesní.

 

Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Všechny platby probíhají bezhotovostně, placením formou záloh na číslo účtu školy.

 

 

 

 

                         III. Evidence dítěte

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci  učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

 

Zákonný zástupce nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

IV. Provoz mateřské školy

 

Provoz  mateřské školy je od 6:30 do 15:30 hodin. Provoz MŠ bývá obvykle přerušen v měsíci červenci nebo srpnu. Omezení nebo přerušení provozu oznamuje řed. školy zákonným zástupcům, a to nejméně 2 měsíce předem.

 

Zákonní zástupci při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6:30 hodin. Rodiče mohou děti přivádět do 8:00 hodin, výjimečně  lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.

MŠ se z bezpečnostním důvodů zamyká.

 

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům předají. Pokud se zákonní zástupci  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném  formuláři vedení MŠ.

Provoz MŠ končí v 15.30 hod. Pokud si pověřená osoba nebo zákonný zástupce nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka učiní následující opatření:

a) pokusí se telefonicky kontaktovat zákonného zástupce

b) informuje o situaci ředitele školy

c) nepodaří-li se telefonní spojení a zákonný zástupce si dítě do 1 hodiny po ukončení provozu MŠ nevyzvedne, obrátí se učitelka podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb. na Policii ČR. Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě zákonným zástupcům.

 

Přerušení provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude ( po dohodě se zřizovatelem ) přerušen v době hlavních i vedlejších školních prázdnin, pokud počet dětí, přihlášených k docházce na toto období klesne pod počet 5.V případě přerušení provozu se úplata poměrně sníží, pokud bude provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

 

Organizace MŠ

Předškolní zařízení má 1 třídu. Do jedné třídy se zařadí všechny zapsané děti. Kapacita této třídy je od 1. 1. 2011 stanovena na 28 dětí.

6.30 – 8.00                 volná hra, zaměstnání, hygiena

8.00 – 8.45                 řízená činnost dle zaměření

8.45 – 9.00                 dopolední svačina, hygiena

9.00 – 9.30                 řízená činnost

9.30 -  9.45                 hygiena, příprava na vycházku a pobyt  

                                   venku

9.45 – 11.30               pobyt venku

11.30 – 12.15             oběd, hygiena

12.15 – 14. 15            odpočinek, hygiena

14.15 – 14. 30            odpolední svačina, hygiena

14.30 – 15.30             volná hra, hry, zaměstnání

 

 

 

Ukončení předškolního vzdělávání

 

Ředitelka školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte, jestliže:

  1. dítě nedochází bez omluvy do MŠ nejméně 2 týdny
  2. zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, školní řád
  3. v průběhu zkušební doby ( doporučení praktického lékaře, PPP)
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání dítěte a stravné

 

V. Práva dítěte

 

Dítě má právo (vybráno z Úmluvy o právech dítěte):

 

 

-     aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařská pomoc, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 

  • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 

-     na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 

-          být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

 

-          být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

 

                                   VI. Povinnosti dítěte

 

Při příchodu do MŠ  si očistit obuv a přejít do šatny, zde se zdržovat pouze po dobu převlékání, přejít do třídy, či domů. Všechny své věci v šatně udržovat v pořádku, pěkně uložené na svém místě, které je označeno značkou. Při příchodu do třídy pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem.

 

 

Děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména:

 

  •  dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny,

 

  •  plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

 

                  VII. Práva zákonných zástupců dětí

 

Zákonný zástupce má právo:

na výchovu a vzdělávání dítěte dle ŠVP PV

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí

na informace o chování a vzdělávacích výsledcích svého dítěte

 

podávat průběžně připomínky a přání k práci školy (připomínky a přání může zákonný zástupce projednávat s učitelkami ve třídě nebo si s ředitelkou domluvit konzultační schůzku)

 

účastnit se dění ve škole

 

pomáhat škole dle svých možností

 

na vhodný způsob jednání

 

VIII. Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonný zástupce má povinnost:

 

platit školné, stravné, omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ

 

dodržovat pravidla bezpečnosti svých dětí v době přebírání dětí z MŠ, hlavně při pohybu v budově školy a na školní zahradě

 

vést děti ke vhodnému a slušnému chování a k úctě k dospělým, dětem, lidské práci a majetku

 

IX. Pravidla vzájemných vztahů

 

Přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání se předpokládá vzájemná vstřícná spolupráce školy, zákonných zástupců dětí a veřejnosti.

 

 

   X. Hygienické, bezpečnostní a zdravotní požadavky

 

Pokud zákonný zástupce dítěte nechce, aby se dítě umazalo při pobytu venku, dá dítěti na své místo náhradní oblečení.

 

Dítě musí mít trvale v šatně pláštěnku, aby mohlo jít za každého počasí ven a vhodnou obuv.

 

Do MŠ je přijímáno dítě zdravé. Změny zdravotního stavu(noční nevolnost, nachlazení, průjmové stavy apod.) je nutno nahlásit učitelce při předávání dítěte. Po nemoci nemusí zákonný zástupce zdravotní stav dítěte vykazovat potvrzením lékaře.

 

Zákonný zástupce informuje učitelky o změnách v rodině (místo trvalého bydliště nebo pobytu, zmocnění apod.)

 

Osobní věci dětí přinesou zákonní zástupci označené.

 

Výměnu lůžkovin zajišťuje MŠ 1x za 3týdny, dětské ručníky 1xtýdně, dle potřeby i častěji. Pyžama se mění 1xtýdně, perou je zákonní zástupci.

 

Zákonnému zástupci dětí se doporučuje svým dětem do MŠ nedávat cenné věci. Proti osobním hračkám, pokud nevadí, když se v MŠ rozbijí či ztratí, nemáme námitek.

 

Ochrana a bezpečnost dětí

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu  zdraví dětí při vzdělávání a výchově ( dále jen

„vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování

rizik spojených s činnostmi prostředím, opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a jejich zdravotnímu stavu.

 

Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, seznámeny s konkrétními pokyny k zajištění bezpečnosti a se zásadami bezpečného chování. Poučení dětí provádí škola přiměřeně k věku dítěte. Dokladem o provedeném poučení je záznam o poučení. Děti, které nebyly  v době poučení přítomny, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit také.

 

První pomoc

 

Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte a ředitele

školy.

 

Evidence školních úrazů

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte nahlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.

 

 

XI. Podmínky zacházení s majetkem školy

 

Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby zodpovídají za šetrné zacházení s majetkem školy v době jejich pohybu ve škole. Dodržují čistotu ve škole a vedou děti k tomu, aby měla úctu k majetku i lidské práci.

 

Dítě chrání a nepoškozuje majetek školy. Při úmyslném zničení majetku školy je požadována úhrada od zákonných zástupců dítěte, které škodu způsobilo.

 

XII. Závěrečné ustanovení

 

Tento školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci musí být s jeho obsahem prokazatelně seznámeni. Školní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí.

 

 

V Lípě nad Orlicí 1.9. 2012              ……………………………..    

                                                             Mgr. Kateřina Guldánová

                                                                   ředitelka školy