Provozní řád školní jídelny

04.01.2015 16:36
 

Základní škola a Mateřská škola, Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

Provozní řád školní jídelny

1. Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem 561/2004 Sb. o základním vzdělávání. Závodní stravování se řídí Zákoníkem práce vyhl. 250/2005 a vyhláškou č. 84/2005 Sb. Dále se řídí platnými hygienickými předpisy.

2. Školní jídelna zajišťuje školní stravování ve dnech školního vyučování.V době ředitelského volna a prázdnin, např. jarních, jsou obědy automaticky odhlašovány.

3. Organizace provozu výdej obědů:

• stolující strávníci + zaměstnanci: 11.50

12.15 hod. a 12.50 – 13.10

• do jídlonosičů: 12.15

12.45 hod.

V době výdeje stolujícím strávníkům nelze z hygienických důvodů oběd do jídlonosiče vydat!

4. Prostory využívané strávníky: školní jídelna, šatna v chodbě MŠ (na odkládání oděvů

aktovek), umývárna ve ŠJ. Obědy vydává kuchařka přímo ve ŠJ .Veškerá jídla se konzumují ve školní jídelně, pouze doplňkové jídlo je možné si odnést s sebou (jogurt, ovoce, aj.)

5. Z hygienických a organizačních důvodů nemají přístup do jídelny osoby, které se zde nestravují.

6. Ve školní jídelně je zajištěn pedagogický dozor, který dbá na bezpečnost a slušné chování dětí během stravování. Dojde

-li například ke znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí strávníků. Úklid zajišťuje školnice MŠ. V případě úrazu poskytne pedagogický dozor první pomoc, informuje rodiče, případně zajistí lékařské ošetření.

7. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí ŠJ a kuchařky. Do školní jídelny přicházejí žáci ukázněně a pouze tehdy, je

-li přítomen pedagogický dozor. V prostorách jídelny se chovají tak, aby nedošlo k úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého chování může být strávník na základě § 31, zákona č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.

8. Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování. Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny, který je k dispozici u vedoucí ŠJ, v jídelně a též na webových stránkách školy.

9. Stravné viz. úhrada stravy (Informace pro strávníky). Veškeré informace o způsobu platby obdrží zákonní zástupci žáků u vedoucí ŠJ.

 

10. Zákonní zástupci hradí příspěvek na školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce /od 1.9. do 31.8./.

11.Ceny obědů 

Nové ceny obědů ve ŠJ
Děti MŠ 3 – 6 let 6 a více let
  17,- Kč 18,- Kč
Děti ZŠ 6 – 11 let 11 a více let
  21,- Kč 23,- Kč

12. Informace o přihlašování a odhlašování stravy jsou uvedeny v Informacích pro strávníky.

13.V době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče oběd odhlásit, protože v opačném případě dochází k porušení zákona 561/2004 Sb. o školním vzdělávání, který je škola povinna dodržovat. Pouze první den nepřítomnosti lze oběd vydat do jídlonosiče viz. § 4 odst. 9), vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

14.Žák, který si jeden den bezdůvodně neodebere stravu, má automaticky na další dny obědy odhlášeny až do doby, než si je opět přihlásí. Nevyzvednuté obědy propadají.

15. Po skončení školní docházky jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování odhlásit z důvodů případného vyrovnání plateb za stravné.

16. Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, bude škola požadovat na rodičích náhradu za zničený předmět, nebo jeho opravu. Vynášení nádobí z jídelny je zakázáno!

17. Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí

řádem školní jídelny, ve kterém je upraveno stravování zaměstnanců.

18. Veškeré připomínky a stížnosti ke stravování hlaste vedoucí školní jídelny. Bašová Eva

- telefon: 494 371 427