Pravidla zájmových kroužků při ZŠ a MŠ Lípa nad Orlic

27.09.2016 00:11

 

Pravidla  zájmových kroužků při ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí

 

1. Zájmová činnost v pravidelných kroužcích začíná na začátku října a končí na konci května daného   

     školního roku.

 

2. Pro přihlášení do kroužku musí každý řádně vyplnit závaznou přihlášku pro daný kroužek.

 

3. Dítě/ žák je přijato  do zájmového kroužku po dohodě s vedoucím kroužku, po odevzdání řádně  

    vyplněné závazné přihlášky podepsané  zákonným zástupcem a po provedení úhrady za kroužek.

 

4. Poplatek za zájmový  kroužek musí být zaplacen  nejpozději do 15. 10. ( za I. pololetí) a do 15.2.          

   ( za   II. pololetí) na účet školy.

 

5. Poplatek ani jeho  poměrná část se nevrací. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody přihlášeného   

    doložené potvrzením od lékaře nebo zákonného zástupce a na základě písemné žádosti.

 

6. V případě naplnění kapacity zájmového kroužku je možno zájemce odmítnout, nebo zvolit výběr 

    zájemců dle pravidel stanovenými pro danou situaci ( např. losování).

 

7. Člen dochází do kroužku pravidelně v čase a na místo určené vedoucím zájmového kroužku.

 

8. Člen je na zájmový kroužek řádně vybaven a připraven ( oblečení, pomůcky, úkoly apod.).

 

9. Člen se během zájmového kroužku řídí výhradně pokyny vedoucího kroužku a dodržuje BOZP,    

    o které  byl poučen vedoucím kroužku. Dbá na to, aby nepoškodil zdraví své ani ostatních účastníků  

    zájmového kroužku.

 

10. Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat vedoucího kroužku o zdravotních potížích a  

      omezeních člena ( alergie, akutní virózy, zranění apod.).

 

11. Případnou absenci omlouvají výhradně zákonní zástupci člena ( osobně,písemně, SMS, emailem),  

     a to nejpozději v den konání kroužku.

 

12. V případě neomluvené absence vyrozumí vedoucí kroužku zákonné zástupce člena.

 

13. Za 3 neomluvené absence, pozdní příchody, nedodržování stanovených pravidel může být dítě/ žák  

      vedoucím kroužku z účasti v zájmovém kroužku vyloučen. O vyloučení žáka jsou zákonní zástupci   

      vyrozuměni písemně.

 

14.  Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během veškeré činnosti, jsou členové ihned povinni  

       ohlásit přítomnému vedoucímu.

 

15. V případě úrazu zajistí vedoucí kroužku, akce zraněnému členovi ošetření, případně doprovod

      k  lékaři, informuje rodiče a sepíše záznam o úrazu.

 

16. Škola neodpovídá za člena v době mimo předem stanovený rozvrh zájmové činnosti a pokud se   

      nejedná o akci jí pořádanou a předem oznámenou zákonným zástupcům žáka, např. jeho   

      prostřednictvím. Zejména není odpovědna za žáka během jeho cesty do zařízení a ze zařízení,

      v době předem známého odvolání činnosti, přerušení nebo pozdějšího zahájení činnosti.

 

17. Vedoucí kroužku  může v případě závažného porušení povinností a chování člena vyloučit bez

      nároku na vrácení poplatku za kroužek. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky člena vůči  

      ostatním účastníkům kroužku (akce), případně pracovníkům se vždy považují za závažné zaviněné

      porušení.

 

 

V Lípě nad Orlicí 5. 9. 2016